Ditt syn

Samsyn og synstrening

Hva er samsyn? Og hva er synstrening? Vi kan hjelpe deg med synsutfordringene som ikke nødvendigvis lar seg rette opp med vanlige briller eller kontaktlinser.

Visste du at…

Forskning viser at barn med god motorisk utvikling har bedre selvfølelse, bedre helse og gjør det generelt bedre på skolen. Barn som er usikre motorisk får ofte lese- og skrivevansker, de har problemer med å konsentrere seg, får dårligere helse og lav selvfølelse…

Ref. NTNU, norsk senter for barneforskning:

Selv om de fleste av oss primært leser ved hjelp av synet, blir det faktum at synet kan være hovedårsaken til nedsatt leseevne og/eller innlæringsevne ofte oversett. Dersom øynene ikke arbeider sammen på en god måte kan dette gi problemer i form av hodepine, at teksten flyter ut i boken, vanskeligheter med å omstille synet fra tavlen til boken, vanskeligheter med å finne det riktige stedet i teksten, og at bokstavene bytter plass. Dette medfører ofte nedsatt lesehastighet. Ved hjelp av målrettet samsynstrening kan en få synets ulike komponenter til å jobbe bedre sammen, noe som blant annet vil øke lesehastigheten.

Synstrening3.jpg

Syn og lesing

Når man skal lære å lese, bør man ha kontroll over grovmotorikk og balanse for å kunne sitte stille på en stol. Dessuten bør man ha en god visuell konsentrasjon slik at man kan utelukke irrelevante synsinntrykk som for eksempel sidemannen som kvesser blyanten, andre elever som går forbi vinduet osv. Man må også ha kontroll over øynenes omstillingsevne slik at man kan stille skarpt på bokstavene i boken. Øynene skal kunne rettes mot det samme stedet slik at bokstavene ikke sees dobbelt, og man skal ha bygget opp samsynets reserver slik at man skal kunne holde samme bokstaver skarpe og enkelte i lang tid av gangen.

Syn og motorikk

Synsinntrykk bygger blant annet på erfaringer knyttet til bevegelse. Hos barn som strever med motorikk og sanseintegrering ser man ofte også synsproblematikk som samsynsproblemer. Samsyn er ikke noe vi er født med, det utvikles gradvis gjennom barndommen. Det er hjernen som sørger for at venstre og høyre øye bidrar til en enhetlig synsopplevelse. Når synsinntrykket fra begge øyne oppfattes som ett har vi samsyn. Mange vet at krabbing er viktig for den motoriske utviklingen, men ikke alle vet hvor viktig den er for utviklingen av samsynet. Når vi krabber beveger vi oss diagonalt og bruker dermed både venstre og høyre hjernehalvdel. Dette legger et godt grunnlag for utviklingen av høyre- og venstrekontroll. Dette har blant annet betydning når man skal lære å se forskjell på bokstaver, tall, former og figurer, hvordan man ser og oppfatter synsinntrykk. Dersom vi hopper over stadier i den motoriske utviklingen vil det ofte føre til redusert samsyn.

Adferdsoptometri

Synstreningsprogram/ Synsterapi hos oss er basert på adferdsoptometri. Synet blir sett i sammenheng med resten av kroppen. Balanse, koordinasjon, reflekser, grov- og finmotorikk testes og trenes om nødvendig før man setter i gang med finmotorisk øyetrening. Adferdsoptometri er fortsatt et ukjent felt blant mange i Norge. Fagfeltet er mer utbredt i USA, hvor man systematisk tester barns samsyn før skolestart.

Hvordan foregår samsynstrening?

Formålet med samsynstrening er å optimalisere sitt syn, sitt samsyn og sine synsferdigheter,og dermed redusere de symptomene som samsynsfeil medfører. Mens effekten av å trene andre deler av kroppen er innlysende, er det de færreste som tenker på at øynene også har nytte av trening. Synstrening er imidlertid ikke kun et ”fitnessprogram” for øynene. Det handler også i høy grad om å innlære manglende motoriske ferdigheter, det vil si å trene samspillet mellom øyemuskulaturen og hjernen.

Dersom man har mistanke om at samsynet ikke er godt nok bør man få undersøkt synet hos en optometrist som er spesielt utdannet innenfor dette feltet. Det er ikke nok å få konstatert om man ser bokstavene på syns-tavlen, om man er nær- eller langsynt og eventuelt har brytningsfeil. For leseferdighetenes del er det like viktig å få undersøkt om øynene arbeider godt nok sammen, og hvordan resten av kroppen fungerer i relasjon til dette.

Synstrening.jpg

Individuelt treningsprogram

Optiker Nina Grobstok Lunderby er synstrener og vår spesialist på samsyn, synstrening, dysleksi, barn og sportsvision.

Man starter alltid med en utvidet synsundersøkelse med utredning av samsynet. Undersøkelsen varer vanligvis i 60 minutter. På grunnlag av dette kan optikeren anbefale beste løsning. Behandling kan bestå av brillekorreksjon, kontaktlinser, behandlingsbriller, synstrening, tett oppfølging eller en kombinasjon av disse.

Et synstreningsprogram tilpasses alltid individuelt. Det er stor variasjon i hvilke øvelser som blir gitt og hvor lenge et program varer. En «gjennomsnittlig» klient bruker 6 måneder på å fullføre et synstreningsprogram. Det vanligste er da å trene omtrent 15-20 minutter daglig, minimum 5 dager per uke.

Synstreningskontroll gjennomføres normalt hver 2. til 4. uke avhengig av hvilke øvelser som er gitt og hvor ofte/ mye man trener. En slik kontroll innebærer eventuelle undersøkelser for å se hvilken fremgang klienten har. Dersom fremgangen er tilfredsstillende blir det instruert i nye treningsøvelser. De fleste får 2-4 ulike øvelser av gangen som de skal trene på hjemme. Noen øvelser gjøres ved hjelp av utlåns-utsyr, andre er dataøvelser som gjøres via et nettprogram som klienten får tilgang til med en personlig kode. (Se mer informasjon om dette på www.trainyoureyes.com)

Nina_portrett_mars_2014.jpg

Symptomer på et dårlig fungerende samsyn

Du kan ha dårlig samsyn dersom:

 • du plages av frontal eller tinnings-hodepine
 • konsentrasjonsevnen er dårlig
 • teksten flyter sammen
 • du lukker det ene øyet og får en følelse av ubehag i øynene ved lengre tids lesning eller nærarbeid
 • du hopper over linjer eller leser opp igjen linjene
 • lesehastigheten er langsom
 • du har vanskelig for å fokusere
 • du har vanskeligheter med å omstille synet fra kort til lang avstand og omvendt
 • der er stor forskjell på hvor bra øynene ser
 • du leser med hodet dreid til den ene siden eller med en hånd foran ett av øynene, slik at kun det ene øyet brukes til lesning
 • synet er sløret
 • du ser dobbelt
 • øynene renner
 • du har vanskeligheter med å huske hva du har lest
 • du beveger ikke bare øynene, men også hodet når du leser

Kryss gjerne av i skjemaet «Samsynsutredning - spørsmål» før du kommer til undersøkelse!

Sportsvision

Bli nummer 1

Mange dyktige idrettsutøvere mangler det "siste" for å bli nummer 1 i stedet for nummer 5 eller 6. I de avgjørende øyeblikkene med stort fysisk press og høy stressfaktor mister de konsentrasjon, overblikk, samt fokus, og treffer ved siden av målet. Dette kan skyldes at samsynet ikke er tilstrekkelig opptrent.

Sport og syn

Sportsgrener som håndball, fotball, tennis, badminton, golf, basketball, volleyball, ishockey osv er alle svært krevende synsmessig. Spillerne må hele tiden kunne skifte fokus fra nært til avstand og omvendt. Dette krever en smidig omstillingsevne, og at øynene treffer nøyaktig det samme punktet samtidig. De må ha kontroll over balansen, kunne kontrollere vektoverføringen fra høyre til venstre side, samt ha god øye-hånd/fot- koordinasjon. Øynene må hele tiden arbeide perfekt sammen for at en skal ha god avstandsbedømmelse og for å utnytte det perifere synsfelt til å ha oversikt over både medspillere og motspillere. Dessuten skal alle de synsmessige og motoriske ferdigheter fungere optimalt både under hardt fysisk press, så vel som i stress-situasjoner. Et topptrimmet syn er en av veiene til bedre prestasjoner. Dersom øynene ikke samarbeider godt, påvirker dette bl.a. reaksjonshastighet, evnen til å fokusere, balansen, øye-hånd koordinasjonen, samt det perifere syn. Alle handikap for en finjustert kropp som skal prestere optimalt.

Dominik-Kaiser-balance-med-bold-Leipzig_500x333.jpg

Symptomer på samsynsfeil hos idrettsutøvere Det kan skyldes et dårlig samsyn, dersom:

 • man har vanskeligheter med å gripe ballen
 • man for ofte treffer feil/utenfor
 • man har ikke oversikt over ballbanen
 • man plages av frontal hodepine
 • konsentrasjonen er dårlig
 • man har problemer med å fokusere
 • man har problemer med å omstille synet fra kort til en lang avstand og omvendt
 • det er stor forskjell på hvordan øynene ser
 • man i stressituasjoner ofte gjør feil som man ellers ikke vil gjøre
 • synet er sløret
 • man ser dobbelt
 • øynene renner

Samsynstreningens begrensninger

Samsynstrening kan ikke umiddelbart trene opp et skjelende, et dovent øye eller øke synsevnen, slik at f.eks. en svært nærsynt person ikke lenger har behov for briller. Det kan heller ikke trene opp et samsyn som har blitt dårlig av sykdomsmessige årsaker. Enhver sykdomstilstand skal ivaretas av lege/øyelege. Vi henviser direkte til øyelege ved behov..

.